Privacybeleid

Privacybeleid Zegwaard Olieafscheiders

Gegevens privacy is van groot belang voor Zegwaard BV en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Zegwaard BV, gevestigd aan de Schieweg 33 2627AT Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Zegwaard BV, Schieweg 33, 2627 AT Delft, 015 – 262 61 61, info@zegwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zegwaard BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zegwaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zegwaard BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Zegwaard BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Zegwaard BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zegwaard BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zegwaard BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zegwaard BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Adresgegevens: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Telefoonnummer: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • E-mailadres: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Zegwaard BV. Elk specifiek bedrijfsonderdeel van Zegwaard BV fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens Zegwaard BV. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Zegwaard BV voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zegwaard BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zegwaard BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Zegwaard BV die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Zegwaard BV uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zegwaard BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zegwaard BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik door ons van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden

Hieronder een overzicht:

 • Cookies: Google Analytics
 • Functie: Analytische cookies die websitebezoek meet
 • Naam: _utma _utma, _utmb, _utmc en _utmz.
 • Bewaartijd: De _utma cookie kent een opslagtijd van 2 jaar.
 • De _umtb cookie wordt gedurende 2 dagen opgeslagen.
 • De _utmc cookie verloopt na het beëindigen van de sessie.
 • Voor de _umtz cookie gebeurt dat na een half jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zegwaard BV en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zegwaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zegwaard BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Zegwaard BV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Zegwaard BV, beperkt Zegwaard BV elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang;
 • Indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Zegwaard BV elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens;
 • Als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Als Zegwaard BV de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door Zegwaard BV verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U hebt een lopende zaak met de klantenservice;
 • U hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
 • U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Zegwaard BV, ongeacht de betalingswijze;
 • U wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt;
 • Uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten;
 • Indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zegwaard BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zegwaard.nl

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@zegwaard.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat Zegwaard BV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Cookieverklaring Zegwaard Rioolbeheer BV

Welkom op zegwaardveegservice.nl, de privacy van onze bezoekers op zegwaardveegservice.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan zoals uw persoonlijke voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om zegwaardveegservice.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Ook gebruiken wij deze gegevens om uw bezoek aan onze website te optimaliseren. zegwaardveegservice.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Wij plaatsen dus cookies die nodig zijn om uw bezoek aan onze site optimaal te maken.

Cookies op zegwaardrioolontstopping.nl

Bezoekers statistieken

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. (Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.) Op deze manier kunnen wij de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) onze website bezoekt. Wij maken gebruik van de ‘anonomize IP’ functie zodat uw IP adres anoniem blijft. Uw IP adres wordt dus uitdrukkelijk niet meegegeven.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De cookies die voor Google Analytics geplaatst worden heten: _utma, _utmb, _utmc en _utmz. De _utma cookie kent een opslagtijd van 2 jaar.

Afmelden voor deze cookies kan via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Social Media Buttons

Wij gaan er vanuit dat je als je ingelogd bent op Facebook, Twitter, Google, Linkedin of andere sociale media, je gebruik wil maken van die sociale media en toestemming hebt gegeven aan het betreffende netwerk toen u daar inlogde.

Cookies uitzetten

U kunt ervoor kiezen deze cookies uit te zetten in uw eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Zegwaard Olieafscheiders behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd op 24 mei 2019

Alles omtrent uw olieafscheider.

Neem contact op!

Vestiging Delft
015 262 61 61

 • Actief in heel Nederland
 • Geavanceerd werkmateriaal
 • Flexibele service
 • Gecertificeerde afvoerder
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit